Eurogenes Auctions


TERMS

VOORWAARDEN / TERMS
1. Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door middel van deze 
veiling tot stand komen.
2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
3. De veiling vindt plaats bij opbod. De prijzen zijn exclusief BTW. 
4. De provisie ten laste van de koper bedraagt 10% (Excl. BTW)
5. De organisatie van deze veiling is in handen van Diamond Genetics B.V. Deze partij wordt aangeduid als de “organisatie” .
6. De partij die zijn veilingstukken te koop aanbiedt via deze veiling wordt in het navolgende aangeduid als “verkoper” en de partij die via deze veiling op een dier heeft geboden en dit krijgt toegewezen, wordt aangeduid als “koper”.
7. De organisatie treedt ten allen tijde slechts op als bemiddelaar in het tot stand brengen van een (koop)overeenkomst tussen verkoper en koper.
8. Biedingen worden gedaan in euro’s.
9. De kosten voor export / transport van de veilingdieren zijn voor kosten van de koper.
10. Kopers waarvan dieren geëxporteerd dienen te worden dienen dit direct na de veiling kenbaar te maken aan de veilingorganisatie. Voor veilingstukken die in afwezigheid worden verkocht geldt dat de verantwoordelijkheid van transport vanaf locatie bij de koper ligt. Alle kosten en risico’s zijn op het moment van afslag voor rekening van de koper. Eventuele export en transport kan mits wetgeving het toe laat door Diamond Genetics B.V.  worden geregeld. Diamond Genetics B.V.  is gerechtigd voor 
het organiseren van deze diensten en haar arbeid aanvullende kosten in rekening te brengen.
11. Alle dieren zijn negatief getest op IBR, BVD en Para en komen van Lepto vrij gecertificeerde bedrijven.
12. De veiling organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het organiseren van het evenement. De organisatie benadrukt dat het nimmer aansprakelijk kan worden gesteld voor dierziekten die zich mogelijk via het evenement verspreid zouden hebben. Aanvoeren van vee op het eigen bedrijf brengt veterinaire risico’s met zich mee. De organisatie raadt kopers dan ook aan om dieren alvorens ze op het eigen bedrijf aan te voeren ze eerst gedurende 30 dagen in isolatie te houden en opnieuw te testen op IBR Ge en eventuele andere dierziekten waarvan het aan te voeren bedrijf vrij is. Kopers verklaren dat zij gewezen zijn op de risico’s en zowel de verkopers 
als de organisatie nimmer aansprakelijk kunnen stellen voor enigerlei schade ten gevolge van dierziekten. Alle risico’s betreffende het te veilen dier gaan over op het moment van afslag van de veilingmeester van verkoper op koper.
13. Reclames omtrent veterinaire uitslagen dienen binnen 30 dagen na de aan- koop kenbaar gemaakt te worden.
14. Wanneer dieren drachtig worden gegarandeerd staat dit in de catalogus of in de update vermeld. Reclames daaromtrent (en alle andere reclames) dienen binnen 30 dagen na de veiling, onder  overlegging van een veterinaire verklaring bij de organisatie te worden vermeld. Alle kosten die na aflevering op dit dier zijn gemaakt zijn voor rekening van de koper, de verkoper en de organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de vervolgschade.
15. Betaling dient binnen 7 dagen na ontvangst factuur plaats te vinden en voor de levering van de kavel.
16. Bij in gebreke blijven van de koper komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor diens rekening.
17. Het eigendom van verkoper op koper gaat over op het moment van betaling. 
18. Hoewel grote zorgvuldigheid is betracht, kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de catalogus.
19. De organisatie is niet aansprakelijk voor zichtbare of onzichtbare gebreken van, aan of met betrekking tot het verkochte of de aflevering ervan, ongeacht de aard of omvang van de gebreken.
20. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken die is ontstaan door of in verband met de veiling.
21. De organisatie kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de contracten die bij een veilingnummer worden geleverd. Deze verantwoordelijkheid voor de contracten ligt in handen van de organisatie die het contract levert.
22. Bij verkoop vernietigende (al dan niet verborgen) gebreken, blijven de kosten van verkoop en koop voor rekening van respectievelijk verkoper en koper. De gemaakte dierenartskosten blijven voor rekening van de koper. De schade blijft beperkt tot maximaal het bedrag van de koopsom. Verkoper en de organisatie kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.
23. Elke bieder wordt door het doen van een bieding geacht kennisgenomen te hebben van de veilingvoorwaarden en deze te hebben geaccepteerd. Het bieden is voldoende om kennis van de voorwaarden aanwezig te achten. 


General terms and conditions

1. These general terms and conditions apply for every agreement made through this sale.
2. Dutch law applies to this sale. The appointed court is the court of Arnhem. 
3. The sale will take place by increasing bids. The prices are excluding VAT. 
4. The buyers commission is 10% (excl. VAT) .
5. The sale is managed by Diamond Genetics B.V. which will be referred to as the “sale organization”. 
6. The consignor of the animals will be indicated as the “seller”, the purchaser as the “buyer”.
7. The sale organization in all cases, is an intermediary, accomplishing an agreement between seller and buyer.
8. Bids will be taken in Euros.
9. Every bidder is bound to his bid until a higher bid has been taken.
10. The sale organization can arrange transport and export at the cost of the buyer. Housing of the heifer after the sale, until the moment of export will be free for the first 30 
days, after that € 3,50 will be charged. 
11. Buyers of animals that wish to export the animals outside the Netherlands must inform the sales organization immediately after the sale. The export can be organized by 
Diamond Genetics B.V. Diamond Genetics is entitled to charge extra costs for the labor and actual costs necessary to organize the transport. 
12. All animals are tested negative for IBR, BVD and PARA and are from Lepto free certified herds.
13. The organization can never be held responsible for any damage caused as a result of the event. The organization can never be held responsible for any animal diseases which are possibly spread during the event. Bringing in new animals to the herd has veterinary risks, the organization advice the buyers to isolate the new animals for a period of 14 days and re-test before bring it in the herd. Buyers declare that they understand the veterinary risk and that they never can hold the organization responsible for any damage caused by animal diseases. The risks concerning the animals changes from seller to buyer at the moment of sale.
15. Claims concerning veterinary results should be lodged within 30 days of the sale.
16. Animals that are sold in-calf will be declared within the catalogue or sale update. Reclamations based on this subject (and other subjects) have to be lodged with the sale 
organization within 30 days of the auction date, along with a veterinary declaration. All the costs are for the buyer. The seller and the organization can never held be responsible.
17. Payment should be made within 7 days after the invoice send out and before the delivery of the lot.
18. When the buyer does not fullfil all buyers’ conditions, all legal costs will be at the expense of the buyer.
19. Ownerships of the auction items gets transferred at the moment the payment has been full filled in full. 
20. Great care has been taken to obtain correct sale information, however the organization can never be held responsible or accountable for mistakes within the catalogue.
21. The sale organization cannot be held responsible or accountable for any visible or non-visible defects related to the sold animal or delivered animal, no matter the size or
scale of the defects.
22. The sale organization cannot be held responsible or accountable for any damage to any persons or possessions that are connected to the sale. 
23. The sale organization cannot be held responsible or accountable for any contracts offered with a sale animal, the responsibility is with the organization offering the contract.
24. All animals have been inspected by an official Veterinarian and declared in good health
25. In the case of a purchase being cancelled due to visible or non-visible defects, the sale costs remain the responsibility of the seller and buyer. The veterinary costs remain the
property of the buyer, the maximum damage is the amount of the purchase price. Seller and organization can never be held responsible for secondary damage.
26. Every bidder is bound to conform to the auction sale conditions. The act of bidding implicates knowledge and acceptance of these conditions.GENERAL

 • Every bidder is obliged to conform to the auction sale conditions
 • On this agreement Dutch law applies
 • The organisation of the sale is done by Eurogenes
 • The party which offers embryos in this sale named after this as the “seller” and the party who buys through this sale and gets the sale item will be identified as the “buyer”
 • The organisation will only act as an intermediary in the realisation from a (purchase) agreement between seller and buyer

HOW DOES THE SALE WORK

 • The auction shall occur by highest bid through internet. There are two ways of placing bids:
  A: through internet
  B: via one of the Eurogenes contactpersons
 • The bids are made in euros per embryo / heifer / calf / cow
 • The purchase is subject to a buyer’s commission of 10%
 • The exportation costs of the embryos / heifers / calves / cows are costs for the buyer
 • Embryos which are going to be exported through the organisation will be insured for the value of the embryos, the insurance rate is 3,75%
 • Every bidder is bound to his bid.
 • The sale is using the popcorn bid system. Until that moment bids will be accepted, the bidder with the highest bid wins
 • All Risks of the embryos are the responsibility of the buyer once the embryos are delivered to the buyer.
 • The transportation of the embryos will take place as soon as possible after the sale, but not before complete payment as invoiced from Eurogenes is received (including sale costs).
 • Eurogenes will coordinate the paperwork and transfers

PAYMENT

 • The total amount has to be paid with 14 days after date of invoice. The ownership stays with the seller untill the complete payment of the indebted money and sale costs is effected.
 • The risk of the embryos stays unchanged as mentioned before.
 • The sale item needs to be paid including the sale commission before transport from the seller to the new owner
 • Claims need to be notified in writing to the seller within eight days after supply to the buyer.

EXCLUDING LIABILITY

 • The organisation cannot be held responsible for erros on the internet site, sale catalog or in the advertisements.
 • The organisation cannot be held responsible for visual or non visual regardless the size or nature of such defect of the sold item.
 • The organisation cannot be held responsible for any genetic defects of the embryo combination which are not known by the seller or organization.
 • The organsation cannot be held responsible for any conesquentional damage.
 • The organisation only acts as an intermediate party between seller and buyer. Any claims in consequence of the purchase is a case between the seller and buyer. 
 • The organisation does not take any responsibility for damage to persons or cases, which has arisen because of or connected to the sale.
 • Foreign purchasers, who wish to export their embryo’s, shall make the organisation aware of this directly after the auction. All costs and risks shall be the responsibility of the purchaser as from the moment the seller has concluded the export preparations.
 • The cow indexes mentioned therein have been calculated or converted by the herdbook in the country the donor cow is housed in accordance with the current methods. All official pedigrees of sale animals can be seen.
 • All embryos are frozen as first class embryos identified by an official recognised vetenerian. The seller and the organisation can not be held responsible for the quality of the embryos as soon as they have been transported to the buyer. The organisation and the seller do not accept claims regarding the quality of the embryos.
 • All frozen embryos are rated first class by official and registered ET veterinarians. In the case of grade two or lower class embryos at thawing and no resulting pregnancies, the seller will take care for a refund, either in the form of an embryo with similar pedigree value or the purchase amount for the embryo. It is of vital importance that any claim is accompanied with an official statement in English from a recognized ET veterinarian. This should be send to Eurogenes.
 • Every bidder is held to conform to the auction conditions. The act of bidding implicates knowledge and acceptance of these conditions.
 • The organisation can never be held responsible in case the embryos can not be exported no matter what reason.